Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż prowadzimy rekrutację do projektu ‘W KIERUNKU PRACY’,
zapraszamy do zapoznania się z oferowanym w ramach projektu wsparciem

Zobacz informacje o projekcie

     Chętnie odpowiemy na wszelkiego rodzaju pytania i wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do Biura Projektu, które mieści się w Hotelu Tarnovia przy ul. Kościuszki 10 w Tarnowie.

Inna forma kontaktu:

887 788 063

wkierunkupracy@jpmcg.pl

Praca, szkolenia, staże

O projekcie

Projekt ‘W KIERUNKU PRACY’ – to kompleksowy program Aktywizacji zawodowej osób po 30 roku życia. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu 1 959328,32 złotych
Dofinansowanie Projektu z funduszy UE wynosi 1 665 429,07 złotych
Okres realizacji projektu: 01.06.2018r.-31.05.2020 r.

Cel projektu

Celem projektu jest objęcie 150 Uczestników Projektu – Małopolan - osób bezrobotnych, biernych zawodowo otrzyma kompleksową, zindywidualizowaną ofertę wsparcia która odpowiada zarówno na ich potrzeby dot. aktywizacji Zawodowej jak i na aktualne potrzeby rynku pracy.
100% Uczestników Projektu stworzy Indywidualny Plan Działania, następnie UP zrealizuje 144 kurs zawodowy z egzaminem, który w 80% kończy uzyskanie uprawnień/certyfikatu (kwalifikacji), a 20% kompetencji, 90 UP odbędzie wysokiej jakości 3 m-c staż zawod. Przez cały okres proj. wszyscy UP otrzymują pośrednictwo pracy, a potrzebujący coaching ds. opieki nad os. zależną i wsparcie motywacyjne. Kluczowym efektem jest wysoka efektywność zatrudnieniowa i odsetek osób, które podejmą prace

Efekty projektu

150 osób, które:

  • zdefiniowały swój cel zawodowy skutkujący powstaniem Indywidualnego Planu Działania
  • rozwiązały zdefiniowany problem zawodowy podczas indywidualnego wsparcia doradczego
  • zdobyły umiejętność poszukiwania pracy w wyniku wsparcia w postaci O pośrednictwa pracy   

144 osoby, których kwalifikacje/kompetencje będą nieadekwatne do potrzeb rynku pracy zostaną objęte kursami zawodowymi, podczas których zaktualizują lub nabędą nowe kwalifikacje – 105 osób, kompetencje – 29 osób

90 osób, nabędzie lub uzupełni praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania pracy zgodnie z predyspozycjami w wyniku udziału w stażach (minimum 3 miesięcznych). 

Oferowane wsparcie

W ramach projektu Uczestnik otrzymuje następujące rodzaje wsparcia:

1. Doradztwo zawodowe

Indywidualne Spotkania z Doradcą Zawodowym – średnio 6 godzin na osobę, dla 150 osób. Wraz z Doradcą Zawodowym Uczestnik Projektu opracuje Indywidualny Plan Działania obejmujący m.in.: wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe – w tym predyspozycje zawodowe i zainteresowania, motywację do zmiany sytuacji życiowej i Zawodowej. IPD wykaże posiadane kompetencje społeczne, stan zdrowia, sytuację ekonomiczną, mobilność i elastyczność, atuty i zasoby, trudności i potrzeby osobiste (w tym godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz organizację opieki nad os. zależnymi), cele i alternatywy zawodowe, działania i terminy, ścieżki edukacyjnej każdego UP.

2. Kursy zawodowe wraz z egzaminem

Kursy zawodowe w ramach projektu zrealizuje 144 osoby – w tym kursy dla 105 osób będą zakończone egzaminem nadającym kwalifikacje/uprawnienia do pracy w danym zawodzie, a dla 29 osób będą to Szkolenia podnoszące kompetencje. Kursy zawodowe będą dobierane na podstawie stworzonego wraz z Doradcą Zawodowym przez Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Działania. Kursy będą tak dobierane, aby po ich zakończeniu dany UP miał możliwość w miejscu zamieszkania lub w jego pobliżu podjecia zatrudnienia – czyli kursy będą również adekwatne do potrzeb regionalnego rynku pracy. Kursy będą realizowane przez Instytucje Szkoleniowe według standardów MUSES i oparte o język efektów uczenia się. 


Dodatkowo Uczestnicy Projektu, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami w IPD otrzymają: zwrot kosztów dojazdu na kurs, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem. 

3. Staże zawodowe i współpraca z pracodawcami

Staże zawodowe, trwają minimum 3 miesiące, realizowane dla 90 UP Celem odbywania przez UP staży jest nabywanie umiejętności i doświadczenia zawodowego zwiększającego szanse na zatrudnienie. Dobór staży nastąpi według IPD, w powiązaniu do potrzeb rynku pracy i ukończonego Szkolenia (jeśli dany UP je ukończył). Każdy stażysta ma wsparcie Opiekuna stażu, którego zadaniem jest wspieranie UP w codziennej pracy, wypełnianiu powierzonego zakresu obowiązków, ewentualne przeszkolenie dostosowujące potrzeby danego UP do stanowiska pracy na którym odbywa się staż. Po zakończeniu stażu wydawana jest pisemna opinia pracodawcy i opiekuna stażu wraz z wykazem czynności i czasu trwania stażu.

W ramach stażu zapewniamy:

  • stypendium stażowe w wysokości ok. 1000 zł miesięcznie
  • ubezpieczenie społeczne
  • zdrowotne i NNW
  • badania lekarskie
  • zwrot kosztów dojazdu 

4. Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy dla 150 UP, średnio 10 godzin wsparcia na osobę

Każdy UP skorzysta z pośrednictwa pracy które będzie dostępne przez cały okres udziału w projekcie (głównie będzie to kontakt osobisty, ale też mailowy czy telefoniczny). Głównym celem realizowanym przez Pośrednika Pracy będzie podjęcie zatrudnienia przez UP, jego zmiana sytuacji na rynku pracy W zależności od potrzeb Uczestnika Projektu, pośrednictwo obejmie m.in. umiejętność sprawnego poruszania się po rynku pracy, sposoby samodzielnego poszukiwania pracy, informację o aktualnych ofertach/giełdach/ targach pracy, projektach dla UP, wsparcie w przygotowaniu CV i pełnej aplikacji oraz przygotowaniu się do rekrutacji do danego pracodawcy, wsparcie w szukaniu ofert pracy i alternatywnych formach szukania zatrudnienia.  

Bezpłatna opieka i poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi

Dodatkowo, dla min. 17 UP którzy opiekują się os. zależną zaproponowana zostanie bezpłatna opieka w trakcie korzystania z danej usługi w projekcie oraz poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad os. Zależną, średnio 6 h. Obie usługi sa ze sobą kompatybilne. Poradnictwo oparte m.in. o model Work life balance opracowany w ramach małopolskiego projektu innowacyjnego "Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca – rodzina.

Wsparcie motywacyjno – psychologiczne

Wsparciem motywacyjno – psychologicznym (realizowane wg indywidualnych potrzeb i IPD) zostanie objętych 37 osób . Głównie będzie dedykowane do osób z niepełno sprawnościami oraz do długotrwale bezrobotnych. Będą to indywidualne spotkania z doświadczonym psychologiem, który zastosuje indywidualnie dobrane do każdego UP testy psych, zestawy ćwiczeń i zadań do wykonania pomiędzy spotkaniami. Celem tej formy wsparcia jest zwiększenie motywacji, pewności siebie, urealnienie gotowość do podjęcia zmian w życiu osobistym i zawodowym przez UP.

Rekrutacja - dokumenty do pobrania

Formularz rekrutacyjny >>

Formularz zgłoszeniowy do Projektu w Kierunku Pracy >>

Regulamin Projektu w Kierunku Pracy >>

Kontakt

Biuro projektu

Hotel Tarnovia
ul. Kościuszki 10, 33-100 Tarnów

887 788 063

wkierunkupracy@jpmcg.pl

Galeria

W przygotowaniu...

O J&P Moritz Consulting Group

Firma szkoleniowa J&P Moritz Consulting Group to zespół, który posiada jeden wspólny cel - oferowanie aktualnym i potencjalnym klientom szkoleń na najwyższym poziomie. Wierzymy w zarządzanie poprzez wiedzę, dlatego też pomagamy wszystkim zainteresowanym rozwijać swoje kompetencje. Robimy wszystko by Nasze szkolenia uwzględniały zmieniające się potrzeby rynkowe.

Nasza kadra trenerów to nie tylko specjaliści w swojej dziedzinie, ale przede wszystkim praktycy o bogatym doświadczeniu. A ich umiejętność dzielenia się swoją wiedzą to podstawowe kryterium selekcji naszej kadry wykładowców. Wspieramy naszych Klientów w wyznaczaniu i realizowaniu nowych standardów, prowadzących do podniesienia konkurencyjności. Naszym celem jest nowoczesne uczenie skutecznego działania nastawionego na realizację celów biznesowych. Rozwijamy kompetencje zawodowe przy zachowaniu pełnego życzliwości spojrzenia na sprawy kontaktów międzyludzkich.